Πνευματικά Μηνύματα

Μετάνοια

Εδάφια

1)Ιεζεκιήλ 14:6 [Διά τούτο ειπέ προς τον οίκον Ισραήλ, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός• Μετανοήσατε και επιστρέψατε από των ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των βδελυγμάτων σας.]
2) Ιεζεκιήλ 18:30 [Διά τούτο, οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τας οδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών υμών, και δεν θέλει είσθαι εις εσάς η ανομία εις απώλειαν.]
3)Πράξεις 2:38 [Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς• Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.]
4) Πράξεις 3:19 [Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου,]
5)Ματθαίος 4:17 [Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη• Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.]
6)Λουκάς 5:32 [Δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.]
7)Λουκάς 13:2-5 [Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς• Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους Γαλιλαίους, διότι έπαθον τοιαύτα; Ουχί, σας λέγω, αλλ' εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή. Η εκείνοι οι δεκαοκτώ, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν τω Σιλωάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ; Ουχί, σας λέγω, αλλ' εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή.]
8) Πράξεις 17:30 [Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι,]
9)Λουκάς 15:7,10 [Σας λέγω ότι ούτω θέλει είσθαι χαρά εν τω ουρανώ διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά διά ενενήκοντα εννέα δικαίους, οίτινες δεν έχουσι χρείαν μετανοίας. Ούτω, σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα.]
10)2 Πέτρου 3:9 [Δε βραδύνει ο ΚΥΡΙΟΣ την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για σας, επειδή δε θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά όλοι να προσχωρήσουν στη μετάνοια.]

Σχόλια

Ο χριστιανισμός αρχίζει από την μετάνοια του ανθρώπου.
Ο χριστιανισμός είναι δρόμος που αρχίζει με τα γόνατα της μετάνοιας και συνεχίζει με τα γόνατα της προσευχής.
Ο μοναδικός τρόπος για να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, είναι η ειλικρινής και ευσυνείδητη μετάνοιά του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σύμφωνα με την Αγία Γραφή, για να αποκατασταθούν οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό.
Όταν λέμε μετάνοια εννοούμε, ο άνθρωπος να αποβάλει το «σαρκικό φρόνημα» και να δεχτεί το «φρόνημα του Πνεύματος» του Θεού. Να αποβάλλει τη νοοτροπία που έχει μέχρι σήμερα και να ευθυγραμμίσει τη ζωή του σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή.
Όσο συνεχίζει τη ζωή που κάνει, σπέρνει στον θάνατο.Επιστροφή στο Θεό

Εδάφια

1)Πράξεις 3:19 [Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου.]
2)Μαλαχίας 3:7 [Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίσθητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· πλην είπετε, Τίνι τρόπω θέλομεν επιστρέψει;]
3)Ζαχαρίας 1:4 [Μη γίνεσθε ως οι πατέρες σας, προς τους οποίους οι πρότεροι προφήται έκραξαν λέγοντες, Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε τώρα από των οδών υμών των πονηρών και των πράξεων υμών των πονηρών· και δεν υπήκουσαν και δεν έδωκαν προσοχήν εις εμέ, λέγει Κύριος.]
4)Ιωήλ 2:12 [Και τώρα διά τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας υμών και εν νηστεία και εν κλαυθμώ και εν πένθει.]
5)Ιωήλ 2:13 [Και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ιμάτιά σας και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας· διότι είναι ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος διά το κακόν.]
6)Ωσηέ 14:2 [Λάβετε μεθ' εαυτών λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον· είπατε προς αυτόν, Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητι ημάς ευμενώς, και θέλομεν αποδώσει τον καρπόν των χειλέων ημών·]
7)Ιεζεκιήλ 14:6 [Διά τούτο ειπέ προς τον οίκον Ισραήλ, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Μετανοήσατε και επιστρέψατε από των ειδώλων σας και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των βδελυγμάτων σας.]
8)Ιεζεκιήλ 18:30 [Διά τούτο, οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τας οδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών υμών, και δεν θέλει είσθαι εις εσάς η ανομία εις απώλειαν.]
9)Ιεζεκιήλ 18:32 [Διότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον του αποθνήσκοντος, λέγει Κύριος ο Θεός· διά τούτο επιστρέψατε και ζήσατε.]
10)Ιεζεκιήλ 33:11 [Ειπέ προς αυτούς· Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζή· επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· διά τι να αποθάνητε, οίκος Ισραήλ;]
11)Ιερεμίας 18:11 [Και τώρα ειπέ προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, λέγων, Ούτω λέγει Κύριος· Ιδού, εγώ ετοιμάζω κακόν καθ' υμών και βουλεύομαι βουλήν καθ' υμών· επιστρέψατε λοιπόν έκαστος από της πονηράς οδού αυτού και διορθώσατε τας οδούς υμών και τας πράξεις υμών.]
12)Παροιμίες 1:23 [Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου· ιδού, εγώ θέλω εκχέει το πνεύμά μου εφ' υμάς, θέλω σας κάμει να νοήσητε τους λόγους μου.]
13)Λουκάς 15:17-18 [Ελθών δε εις εαυτόν, είπε· Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. 18 Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου·]

Σχόλια

Ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας του ζει μακριά από το Θεό. Για να πλησιάσει το Θεό, θα πρέπει να εγκαταλείψει την αμαρτία και με μετάνοια να επιστρέψει στο Θεό, δίνοντας την υπόσχεση, ότι στο εξής θα ζήσει άγια ζωή, σύμφωνη με το θέλημά Του.Επιθυμίες που διαφθείρουν

Εδάφια

1)2 Πέτρου 1:4 [διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.]
2)Ιάκωβος 1:14-15 [Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.]
3)Ιούδας 1:16 [Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα, και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφωλείας. ]
4)Ιούδας 1:18 [ότι σας έλεγον, ότι "εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών.]
5)1 Ιωάννης 2:16 [διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου.]
6)2 Πέτρου 2:10 [μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν. Είναι τολμηταί, αυθάδεις, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα.]
7)2 Πέτρου 2:18 [Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας εκείνους οίτινες τωόντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας.]
8)2 Πέτρου 3:3 [τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας]
9)1 Πέτρου 1:14 [ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών.]
10)1 Πέτρου 2:11 [Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής.]
11)1 Πέτρου 4:2 [διά να ζήσητε τον εν σαρκί επίλοιπον χρόνον, ουχί πλέον εν ταις επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού.]
12)1 Πέτρου 4:3 [ Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις·]
13)Τίτος 2:12 [διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι.]
14)Τίτος 3:3 [Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους.]
15)2 Τιμόθεος 2:22 [Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας.]
16)2 Τιμόθεος 3:6 [Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι, οίτινες εισχωρούσιν εις τας οικίας και αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, συρόμενα υπό διαφόρων επιθυμιών.]
17)2 Τιμόθεος 4:3 [ Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν]
18)1 Τιμόθεος 6:9 [Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. ]
19)1 Θεσσαλονικείς 4:5 [ουχί εις πάθος επιθυμίας καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεόν.]
20)Κολοσσαείς 3:5 [Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία.]
21)Εφεσίους 2:3 [ μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·]
22)Γαλάτας 5:16 [Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός]
23)Γαλάτας 5:17 [Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε.]
24)Γαλάτας 5:24 [Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.]
25)1 Κορινθίους 10:6 [Ταύτα δε έγειναν παραδείγματα ημών, διά να μη ήμεθα ημείς επιθυμηταί κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν.]
26)Ρωμαίους 1:24 [Διά τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζωνται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών.]
27)Ρωμαίους 13:14 [αλλ' ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελήτε τας επιθυμίας αυτής.]
28)Ιωάννης 8:44 [Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους.]
29)Μάρκος 4:19 [και αι μέριμναι του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και αι επιθυμίαι των άλλων πραγμάτων εισερχόμεναι συμπνίγουσι τον λόγον, και γίνεται άκαρπος.]
30)Ματθαίος 5:28 [Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού.]

Σχόλια

Θα πρέπει ο πιστός να βρει το όριο, το που τελειώνουν οι ανάγκες και αρχίζουν οι βλαβερές επιθυμίες. Αυτές οι επιθυμίες είναι που δεν αφήνουν να αυξηθεί ο Λόγος του Θεού που ακούμε. Μας είναι πολύ γνωστές οι μεγάλες επιθυμίες, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η επιθυμία της αλαζονικής ζωής. Αυτές είναι που αποτελειώνουν τον άνθρωπο και τον στέλνουν στον «σκουπιδότοπο» που λέγεται κόλαση.Δικαίωση από το Θεό

Εδάφια

1)Εξοδος 23:7 [Άπεχε από αδίκου υποθέσεως· και μη γείνης αιτία να θανατωθή ο αθώος και ο δίκαιος· διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή.]
2)Ιωβ 9:2 [Αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει· αλλά πως ο άνθρωπος θέλει δικαιωθή ενώπιον του Θεού;]
3)Ιωβ 25:4 [Πως λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθή ενώπιον του Θεού; ή πως δύναται να ήναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός;]
4)Ησαϊας 53:11 [Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή· ο δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού· διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών.]
5)Ματθαίος 12:37 [Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθή, και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικασθή.]
6)Ρωμαίους 2:13 [Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά τω Θεώ οι ακροαταί του νόμου, αλλ' οι εκτελεσταί του νόμου θέλουσι δικαιωθή.]
7)Ρωμαίους 3:20 [διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας.]
8)Ρωμαίους 3:30 [επειδή εις είναι ο Θεός όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβυστίαν διά της πίστεως.]
9)Ρωμαίους 4:25 [όστις παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την δικαίωσιν ημών.]
10)Ρωμαίους 5:1 [Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.]
11)Ρωμαίους 5:18 [Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις εις πάντας ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν.]
12)Ρωμαίους 5:33 [Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· ]
13)Γαλάτας 2:16 [εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος.]
14)Γαλάτας 2:21 [Δεν αθετώ την χάριν του Θεού· διότι αν η δικαίωσιςγίνηται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε.]
15)Γαλάτας 3:24 [Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. ]
16)Γαλάτας 5:5 [διότι ημείς διά του Πνεύματος προσδοκώμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως.]
17)Τίτος 3:7 [ ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.]

Σχόλια

Ο άνθρωπος είναι υπόλογος στο Θεό για την αμαρτία του. Για να δικαιωθεί από το Θεό με βάση τη θυσία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, χρειάζεται μια προϋπόθεση. «Μετάνοια και επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό».Βεβαιότητα της σωτηρίας

Εδάφια

1)Τίτος 3:5 [ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος.]
2)2 Τιμοθέου 1:9 [όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων.]
3)Εφεσίους 2:8 [Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον·]
4)Λουκάς 19:9 [Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι, Σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι.]
5)2 Κορινθίους 1:21 [Ο δε βεβαιών ημάς μεθ' υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός.]
6)Ρωμαίους 8:16 [Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού.]
7)Πράξεις 2:47 [δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους. ]
8)Κολοσσαείς 1:13 [όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού·]
9)Ιωάννης 6:47 [Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.]
10)1 Ιωάννη 3:2 [Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.]
11)1 Τιμοθέου 6:12 [Αγωνίζου τον καλό αγώνα τής πίστης, κράτα την αιώνια ζωή, στην οποία και προσκλήθηκες, και ομολόγησες την καλή μαρτυρία, μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. ]
12)Λουκάς 23:43 [Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο.]

Σχόλια

Το «έσωσε» , το «είσθε σεσωσμένοι» σημαίνουν πράξη που έγινε. Το «κράτα» την αιώνια ζωή, σημαίνει πως κρατάς κάτι που έχεις.
Την ώρα της μετάνοιας του ανθρώπου, ο Θεός τον συγχωρεί, τον δικαιώνει, τον αγιαζει, τον ανακηρύσσει δίκαιο, τον υιοθετεί και τον προσθέτει στην ορατή και αόρατη Εκκλησία Του.Το αίμα του Ιησού Χριστού

Εδάφια

1)1 Ιωάννη 1:7 [εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.]
2)Εβραίους 9:14 [πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύητε τον ζώντα Θεόν;]
3)Αποκάλυψη 7:14 [Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου.]
4)Αποκάλυψη 5:9 [και ψάλλουσι νέαν ωδήν, λέγοντες· Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους]
5)Αποκάλυψη 1:5 [και από του Ιησού Χριστού, όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων της γης. Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού.]
6)1 Πέτρου 1:2 [εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς.]
7)1 Πέτρου 1:19 [αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου]
8)Εβραίους 9:20 [λέγων· Τούτο είναι το αίμα της διαθήκης, την οποίαν διέταξεν εις εσάς ο Θεός·]
9)Εβραίους 9:22 [Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις.]
10)Εβραίους 10:19 [Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού.]
11)Εβραίους 10:29 [πόσον στοχάζεσθε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθή άξιος ο καταπατήσας τον Υιόν του Θεού και νομίσας κοινόν το αίμα της διαθήκης, με το οποίον ηγιάσθη, και υβρίσας το Πνεύμα της χάριτος;]
12)Εβραίους 13:12 [Όθεν και ο Ιησούς, διά να αγιάση τον λαόν διά του ιδίου αυτού αίματος, έξω της πύλης έπαθεν.]
13)Πράξεις 20:28 [ Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος.]
14)Ρωμαίους 3:25 [τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού.]
15)Κολοσσαείς 1:14 [εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών·]
16)Κολοσσαείς 1:20 [και δι' αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς.]
17)Εφεσίους 2:13 [Τώρα όμως διά του Ιησού Χριστού σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού.]
18)1 Κορινθίους 10:16 [Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού; Ο άρτος, τον οποίον κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού;]
19)1 Κορινθίους 11:25 [Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου.]
20)1 Κορινθίους 11:27 [Ώστε όστις τρώγη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είσθαι του σώματος και αίματος του Κυρίου.]
21)Ρωμαίους 5:9 [Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι' αυτού.]

Σχόλια

Αν δεν χύνονταν το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν θα είχε το δικαίωμα ο Θεός να μας συγχωρήσει και να μας δικαιώσει.(Ρωμαίους 3:24-26, Εβραίους 9:22)
Αν δεν χύνονταν το αίμα του Χριστού, δεν θα μπορούσε να καθαρίσει η συνείδησή μας απο τα νεκρά εργα της αμαρτίας που κάναμε κρυφά ή φανερά. Και ακόμα δεν θα μπορούσαμε να λατρεύουμε το Θεό.(Εβραίους 9:14)
Ο Χριστός χωρίς να χύσει το αίμα Του, δεν θα μπορούσε να αποκτήσει την Εκκλησία.
Και σήμερα εξακολλουθεί το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει από αμαρτίες.
Ανήκαμε στον διάβολο και μας εξαγόρασε ο Χριστός με τίμημα το αίμα Του.
Η Καινή Διαθήκη είναι σφραγισμένη με το αίμα του Χριστού.
Χωρίς το αίμα του Χριστού, ποτέ δεν θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανθρώπου-Θεού.
Χωρίς το αίμα του Χριστού, ποτέ δεν θα μπορούσε να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό.Ο τάφος δεν είναι το τέλος

Εδάφια

1)1 Πέτρου 5:10 [Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση.]
2)Φιλιππησιους 1:23 [Διότι στενοχωρούμαι υπό των δύο, έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν· διότι είναι πολύ πλέον καλήτερον·]
3)2 Κορινθίους 5:8 [θαρρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσωμεν από του σώματος και να ενδημήσωμεν προς τον Κύριον.]
4)Ιωάννης 6:47 [Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.]
5)2 Θεσσαλονικείς 2:14 [εις τον οποίον σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.]
6)1 Πέτρου 1:9 [απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών.]
7)Ρωμαίους 6:22 [Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον.]
8)1 Κορινθίους 15:49 [και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου.]
9)1 Θεσσαλονικείς 4:17 [έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.]
10)Εβραίους 3:1 [Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν.]
11)Ματθαίος 22:32 [Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων.]
12)Ματθαίος 22:30 [Διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσιν, αλλ' είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ.]

Σχόλια

Εφόσον μας κάλεσε ο Θεός στην αιώνια δόξα Του, αυτό σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Φεύγοντας απ΄ αυτή τη ζωή για να είμαστε μαζί με τον Χριστό, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Φεύγοντας από αυτή τη ζωή για να ενδημήσουμε στον Κύριο, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Εφόσον η πίστη μας στο Χριστό, μας παρέχει αιώνια ζωή, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Για να απολαύσουμε τη δόξα του Ιησού Χριστού, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Αφού το τέλος είναι ζωή αιώνιος, η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Για να φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Για να είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Αφού πήραμε πρόσκληση να πάμε στον Ουρανό, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!
Αφού ο Θεός είναι Θεός ζώντων, σημαίνει πως ο τάφος δεν είναι το τέλος!
Για να είμαστε ως άγγελοι στον Ουρανό, σημαίνει πως η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!Οι διαφορές πιστού και απίστου

Εδάφια

1)Ο πιστός είναι ελεύθερος.(Ρωμαίους 6:22)
Ο άπιστος είναι δούλος.(Ρωμαίους 7:14-24)
2)Ο πιστός είναι συμφιλιωμένος με τον Θεό.(Ρωμαίους 5:10)
Ο άπιστος είναι εχθρός του Θεού.(Κολοσσαείς 1:21)
3)Ο πιστός είναι δικαιωμένος από το Θεό.(Ρωμαίους 5:1)
Ο άπιστος είναι υπό καταδίκη.(Ιωάννης 3:18)
4)Ο πιστός έχει θάρος στη ζωή.(2 Κορινθίους 5:8)
Ο άπιστος ζει κάτω από το φόβο του θανάτου.(Εβραίους 2:15)
5)Ο πιστός ζει χωρίς πάθη.(Γαλάτας 5:24)
Ο άπιστος ζει με πάθη.(Ρωμαίους 1:26-31)
6)Ο πιστός έχει ελπίδα.(Ρωμαίους 5:2)
Ο άπιστος ζει χωρίς ελπίδα.(1 Θεσσαλονικείς 4:13)
7)Ο πιστός ζει με προορισμό.(2 Θεσσαλονικείς 2:14, Ρωμαίους 8:29)
Ο άπιστος ζει για τον αφανισμό.(Ματθαίου 25:41)
8)Ο πιστός ζει αξιοπρεπώς.(Εβραίους 10:39)
Ο άπιστος σέρνεται.(Εβραίους 10:39)
9)Ο πιστός ζει έξω από την ανθρώπινη παράδοση.(1 Πέτρου 1:18)
Ο άπιστος ζει μέσα στην ανθρώπινη παράδοση.(Κολοσσαείς 2:21-23)
10)Ο πιστός ζει στο φως, για να φαίνεται καθαρά η ζωή του.(Ιωάννης 3:21)
Ο άπιστος ζει στο σκοτάδι, γιατί τα έργα του είναι πονηρά.(Ιωάννης 3:20)
11)Ο πιστός δεν είναι εκ του κόσμου.((Ιωάννης 15:19)
Ο άπιστος είναι εκ του κόσμου.(Ιωάννης 8:23)
12)Ο πιστός έχει Πατέρα τον Θεό.(Ιωάννης 1:12, 20:17)
Ο άπιστος έχει πατέρα τον διάβολο.(Ιωάννης 8:44)

Σχόλια

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, πως πρόκειται για δυο διαφορετικούς κόσμους, που υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσά τους.
Οι μεν πιστοί προορίζονται για την Ουράνια δόξα και την αιώνια ζωή.
Οι δε άπιστοι προορίζονται για τον πνευματικό «σκουπιδότοπο» που λέγεται κόλαση. Από αυτή τη ζωή διαλέγει ο άνθρωπος το που θα περάσει την αιωνιότητα!!!(Ματθαίος 25:46)Εκκλησία Χριστού-Θεού

Εδάφια

1)Πράξεις 20:28[Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα.]
2)Πράξεις 2:47[δοξολογώντας τον Θεό, και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο τον λαό. Και ο Κύριος πρόσθετε καθημερινά στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν.]
3)Εβραίους 12:23[σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και στον Θεό, που είναι ο κριτής όλων, και σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα·]
4)1 Τιμοθέου 3:5[(επειδή, αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνάει τη δική του οικογένεια, πώς θα επιμεληθεί την εκκλησία τού Θεού;]
5)1 Τιμοθέου 3:15[αλλά, αν καθυστερήσω, για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας.]
6)2 Θεσσαλονικείς 1:4[ώστε εμείς οι ίδιοι καυχώμαστε για σας στις εκκλησίες τού Θεού, για την υπομονή σας και την πίστη μέσα σε όλους τούς διωγμούς σας και τις θλίψεις που υποφέρετε·]
7)Κολλοσσαείς 1:18[κι αυτός είναι η κεφαλή τού σώματος, της εκκλησίας· ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα.]
8)Εφεσίους 1:22[και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία]
9)Εφεσίους 3:10[για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια, διαμέσου τής εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες η πολυποίκιλη σοφία τού Θεού·]
10)Εφεσίους 5:23[επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος.]
11)Εφεσίους 5:24[ Αλλά, όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, σε όλα.]
12)Εφεσίους 5:25[Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της.]
13)Εφεσίους 5:27[για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι αυτού τού είδους, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι.]
14)Εφεσίους 5:29[πειδή, κανένας δεν μίσησε ποτέ τη δική του σάρκα, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, όπως και ο Κύριος την εκκλησία.]
15)Εφεσίους 5:32[Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό για τον Χριστό και για την εκκλησία.]
16)Γαλάτας 1:13[Επειδή, ακούσατε την άλλοτε διαγωγή μου στον Ιουδαϊσμό, ότι καταδίωκα την εκκλησία τού Θεού με υπερβολικό τρόπο, και την κακοποιούσα·]
17)2 Κορινθίους 1:1[Ο ΠΑΥΛΟΣ, απόστολος του Ιησού Χριστού, κατά το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Τιμόθεος, προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, μαζί με όλους τούς αγίους, που είναι σε ολόκληρη την Αχαϊα.]
18)1 Κορινθίους 6:4[Όταν, λοιπόν, έχετε διαφορές σε βιοτικές υποθέσεις, τους εξουθενημένους μέσα στην εκκλησία, αυτούς βάζετε ως κριτές.]
19)1 Κορινθίους 12:28[Και άλλους μεν έβαλε ο Θεός μέσα στην εκκλησία, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον δασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα θεραπείας, βοήθειας, διακυβερνήσεις, γένη γλωσσών.]
20)1 Κορινθίους 14:4[Αυτός που μιλάει με γλώσσα, οικοδομεί τον εαυτό του· ενώ αυτός που προφητεύει, οικοδομεί την εκκλησία.]
21)1 Κορινθίους 14:33[επειδή, ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, όπως σε όλες τις εκκλησίες των αγίων.]
22)1 Κορινθίους 16:19[Σας χαιρετούν οι εκκλησίες τής Ασίας. Σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα, μαζί με την κατ' οίκον εκκλησία τους.]
23)Ρωμαίους 16:5[χαιρετήστε και την κατ' οίκον εκκλησία τους. Χαιρετήστε τόν αγαπητό μου Επαίνετο, που είναι η απαρχή τής Αχαϊας στον Χριστό.]
24)Ρωμαίους 16:16[Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με άγιο φίλημα.
Σας χαιρετούν οι εκκλησίες τού Χριστού.]
25)Πράξεις 8:1[Ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος στον φόνο του. Και κατά την ημέρα εκείνη έγινε μεγάλος διωγμός ενάντια στην εκκλησία που ήταν στα Ιεροσόλυμα· και όλοι διασπάρθηκαν στους τόπους τής Ιουδαίας και της Σαμάρειας, εκτός από τους αποστόλους.]
26)Πράξεις 9:31[Οι μεν εκκλησίες, λοιπόν, σε ολόκληρη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρεια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περπατώντας μέσα στον φόβο τού Κυρίου, και πληθύνονταν με την παρηγορία τού Αγίου Πνεύματος.]
27)Πράξεις 12:5[Ο μεν Πέτρος φυλασσόταν, λοιπόν, μέσα στη φυλακή· όμως, από την εκκλησία γινόταν γι' αυτόν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό.]
28)Πράξεις 14:23[Και ενώ χειροτόνησαν σ' αυτούς πρεσβύτερους σε κάθε εκκλησία, αφού προσευχήθηκαν με νηστείες, τους αφιέρωσαν στον Κύριο, στον οποίο είχαν πιστέψει.]
29)Πράξεις 15:41[Και περνούσε μέσα από τη Συρία και την Κιλικία, επιστηρίζοντας τις εκκλησίες.]
30)Πράξεις 16:5[Οι μεν εκκλησίες, λοιπόν, στερεώνονταν στην πίστη, και αύξαναν σε αριθμό καθημερινά.]

Σχόλια

Η Εκκλησία ανήκει μόνο στον Χριστό, γιατί Αυτός έχυσε το αίμα Του και την εξαγόρασε από την εξουσία του διαβόλου. Δεν επιτρέπεται σε άνθρωπο να την κάνει ιδιοκτησία του ή να την καταδυναστεύει ή να την χρησιμοποιεί προς όφελός του με οποιονδήποτε τρόπο ή για την προσωπική του προβολή και δόξα.Η πρόσκληση του Θεού

Εδάφια

1)Ματθαίος 11:28[Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.]
2)Μάρκος 1:17[και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ελάτε πίσω μου, και θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων.]
3)2 Πέτρου 1:10[Γι' αυτό, αδελφοί, επιμεληθείτε περισσότερο να κάνετε βέβαιη την κλήση και την εκλογή σας· καθόσον, κάνοντας αυτά, δεν θα φταίξετε ποτέ.]
4)2 Τιμοθέου 1:9[ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια.]
5)1 Κορινθίους 1:26[Επειδή, αδελφοί, βλέπετε την πρόσκλησή σας, ότι είστε, κατά σάρκα, όχι πολλοί σοφοί, όχι πολλοί δυνατοί, όχι πολλοί ευγενείς.]
6)1 Πέτρου 5:10[Και ο Θεός κάθε χάρης, που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα του διαμέσου τού Ιησού Χριστού, αφού πάθετε λίγο, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει.]
7)1 Πέτρου 2:9[Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο», λαός τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως·]
8)1 Πέτρου 1:15[αλλά, καθώς εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάθε διαγωγή·]
9)2 Θεσσαλονικείς 2:14[Στον οποίο σας κάλεσε διαμέσου τού ευαγγελίου μας, προς απόλαυση της δόξας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.]
10)1 Θεσσαλονικείς 4:7[Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά σε αγιασμό.]
11)Γαλάτας 1:6[Θαυμάζω ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον, που σας κάλεσε με τη χάρη τού Ιησού Χριστού, σε άλλο ευαγγέλιο·]
12)1 Κορινθίους 7:15[Αλλά, αν ο άπιστος προβαίνει σε χωρισμό, ας χωρίσει. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δουλωμένοι σε τέτοια· ο Θεός, όμως, μας προσκάλεσε σε ειρήνη.]
13)1 Κορινθίους 7:17[Αλλά, καθώς ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν, και καθώς ο Κύριος προσκάλεσε κάθε έναν, έτσι ας περπατάει· και έτσι διατάζω σε όλες τις εκκλησίες.]
14)Ρωμαίου; 8:30[και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε· και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε· και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε.]
15)Εβραίους 3:1[ΓΙ' ΑΥΤΟ, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε τον απόστολο και αρχιερέα τής ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό·]

Σχόλια

Η πρόσκληση είναι για τον καθένα αμαρτωλό χωριστά. Δεν κάνει εξαίρεση ο Θεός.Επιθυμεί όλοι να σωθούν, ανεξαρτήτως φύλου, γλώσσας, εθνικότητας, χρώματος, μόρφωσης, θρησκεύματος. Ολοι είναι δεκτοί από τον Χριστό. Γιατί για όλους σταυρώθηκε.υιοθεσία από το Θεό

Εδάφια

1)Ιωάννης 1:12[Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ' αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ' αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του·]
2)Εφεσίους 1:5[Αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου τού Ιησού Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία τού θελήματός του.]
3)Γαλάτας 4:5[Για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία.]
4)Ρωμαίους 8:15[Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα.]
5)Ρωμαίους 8:23[Και όχι μονάχα αυτή, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή τού Πνεύματος, και εμείς οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας.]
6)Εφεσίους 5:1[Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά.]
7)1 Ιωάννη 3:1[Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν.]
8)1 Ιωάννη 3:2[Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.]
9)1 Ιωάννη 3:10[Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει δικαιοσύνην δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού.]
10)1 Ιωάννη 5:2[Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν.]
11)Φιλιππησίους 2:15[Διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω.]
12)Ρωμαίους 8:16[Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού.]
13)Ρωμαίους 8:17[Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού.]
14)Ρωμαίους 9:8[Τουτέστι, τα τέκνα της σαρκός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται διά σπέρμα.]
15)Ιωάννη 11:52[και ουχί μόνον υπέρ του έθνους, αλλά και διά να συνάξη εις εν τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα.]

Σχόλια

Για να υιοθετήσει ο Θεός τον άνθρωπο, πρέπει πρώτα να τον αναγεννήσει πνευματικά. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό, εγκαταλείποντας την αμαρτωλή ζωή. Γύρω μας βλέπουμε τα εκατομύρια των ανθρώπων, που είναι πλάσματα του Θεού, αλλά δυστυχώς λίγοι είναι παιδία του Θεού. Είναι αυτοί που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή τους. Για να έχεις την εξουσία «τέκνο Θεού», θα πρέπει απλά να γονατίσεις και να ζητήσεις συγχώρηση και έλεος από το Θεό, αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου και δεχόμενος τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού.Χάρη από το Θεό

Εδάφια

1)Εφεσίους 2:8[Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο τού Θεού·]
2)Ρωμαίους 3:24[Ανακηρύσσονται, όμως, δίκαιοι, δωρεάν, με τη χάρη του, διαμέσου τής απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησού Χριστό·]
3)Ρωμαίους 4:16[Γι' αυτό, η κληρονομία είναι διαμέσου τής πίστης, για να είναι κατά χάρη, ώστε η υπόσχεση να είναι βέβαιη σε ολόκληρο το σπέρμα, όχι μονάχα σ' εκείνο από τον νόμο, αλλά και σ' εκείνο από την πίστη τού Αβραάμ, που είναι πατέρας όλων μας.]
4)Ρωμαίους 5:2[Διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού.]
5)Ρωμαίους 6:14[Επειδή, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει· για τον λόγο ότι, δεν είστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη.]
6)Ρωμαίους 6:15[Τι, λοιπόν; Θα αμαρτήσουμε, επειδή δεν είμαστε κάτω από νόμο, αλλά κάτω από χάρη;]
7)Ρωμαίους 11:6[Αν, όμως, είναι κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα· επειδή, τότε η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Αν, όμως, είναι από έργα, δεν είναι πλέον χάρη· επειδή, το έργο δεν είναι πλέον έργο.]
8)Ρωμαίους 12:6[Έχοντας, μάλιστα, διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης·]
9)1 Κορινθίους 1:4[Πάντοτε ευχαριστώ τον Θεό μου για σας, για τη χάρη τού Θεού που σας δόθηκε διαμέσου τού Ιησού Χριστού·]
10)2 Κορινθίους 6:1[Καθώς, λοιπόν, είμαστε συνεργοί του, παρακαλούμε ταυτόχρονα να μη δεχθείτε μάταια τη χάρη τού Θεού·]
11)2 Κορινθίους 8:1[ΣΑΣ γνωστοποιούμε δε, αδελφοί, τη χάρη τού Θεού, που έχει δοθεί στις εκκλησίες τής Μακεδονίας·]
12)2 Κορινθίους 8:9[επειδή, ξέρετε τη χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι, ενώ ήταν πλούσιος, έγινε για σας φτωχός, για να γίνετε εσείς πλούσιοι με τη φτώχεια εκείνου.]
13)2 Κορινθίους 9:14[Και για τη δέησή τους για σας, οι οποίοι σας επιποθούν για την υπερβολικά μεγάλη χάρη τού Θεού επάνω σας.]
14)Γαλάτας 2:9[και αφού γνώρισαν τη χάρη που δόθηκε σε μένα, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς και ο Ιωάννης, που θεωρούνται ότι είναι στύλοι, έδωσαν το δεξί τους χέρι σε μένα και στον Βαρνάβα σε ένδειξη συμμετοχής, για να πάμε, εμείς μεν στα έθνη, αυτοί δε σ' αυτούς που είχαν κάνει την περιτομή·]
15)Γαλάτας 2:21[Δεν αθετώ τη χάρη τού Θεού· επειδή, αν η δικαίωση γίνεται διαμέσου τού νόμου, άρα ο Χριστός μάταια πέθανε.]
16)Κολοσσαείς 1:6[Το οποίο ήρθε σε σας, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο· και καρποφορεί, όπως και σε σας, από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη τού Θεού αληθινά·]
17)2 Τιμοθέου 1:9[Ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προαιώνια.]
18)Εβραίους 4:16[Ας πλησιάζουμε, λοιπόν, με παρρησία στον θρόνο τής χάρης, για να πάρουμε έλεος, και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης.]
19)Εβραίους 12:28[Γι' αυτό, παραλαμβάνοντας μια ασάλευτη βασιλεία, ας κρατάμε τη χάρη, διαμέσου τής οποίας να λατρεύουμε ευάρεστα τον Θεό, με σεβασμό και ευλάβεια.]
20)Ιάκωβος 4:6[Αλλά, μεγαλύτερη χάρη δίνει ο Θεός, γι' αυτό λέει: «Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη».]
21)1 Πέτρου 1:13[Γι' αυτό, αφού ανασηκώσετε τις οσφύες τής διάνοιάς σας, εγκρατεύεστε, και έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που έρχεται σε σας, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός.]
22)2 Πέτρου 3:18[Αυξάνεστε δε στη χάρη και στη γνώση τού Κυρίου μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. Σ' αυτόν ας είναι η δόξα και τώρα και στην ημέρα τού αιώνα. Αμήν.]
23)Ιούδα 1:4[Επειδή, μερικοί άνθρωποι εισχώρησαν λαθραία, οι οποίοι είχαν από τον παλιό καιρό προαναγγελθεί σ' αυτή την καταδίκη, ασεβείς, που μεταστρέφουν τη χάρη τού Θεού μας σε ασέλγεια, και αρνούνται τον μόνο δεσπότη Θεό και Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.]

Σχόλια

Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι αιώνιος θάνατος, ο άνθρωπος για να ξεφύγει από την αιώνια καταδίκη, υπάρχει ένας τρόπος. Να του δοθεί «Χάρη» από το Θεό. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό.Συγχώρηση

Εδάφια

1)Ησαϊας 43:25[Εγώ, εγώ είμαι, ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις σου για χάρη μου, και δεν θα θυμηθώ τις αμαρτίες σου.]
2)1 Ιωάννη 1:9[Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.]
3)Κολοσσαείς 2:13[Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβυστία τής σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πταίσματα.]
4)Λουκάς 5:24[Αλλά, για να γνωρίσετε ότι ο Υιός τού ανθρώπου έχει εξουσία επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες (είπε στον παράλυτο): Σε σένα λέω: Σήκω επάνω, και αφού πάρεις το μικρό σου κρεβάτι, πήγαινε στο σπίτι σου.]
5)Λουκάς 17:4[Και αν επτά φορές την ημέρα αμαρτήσει σε σένα, και επτά φορές την ημέρα επιστρέψει σε σένα, λέγοντας: Μετανοώ, θα τον συγχωρήσεις.]
6)1 Ιωάννη 2:12[Γράφω σε σας, παιδάκια, επειδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σας, για χάρη τού ονόματός του.]
7)Ρωμαίους 4:7[«Μακάριοι είναι εκείνοι, των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες, και των οποίων σκεπάστηκαν οι αμαρτίες.]
8)Ψαλμός 32:1[ ΜΑΚΑΡΙΟΣ εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία.]

Σχόλια

Η συγχώρηση δίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο, με μια προυπόθεση. Την μετάνοια και την επιστροφή του αμαρτωλού στον Θεό. Πόσο αλήθεια, έχει ανάγκη η ψυχή και η συνείδηση, να απαλλαγή από το βάρος των τύψεων των αμαρτιών! Αυτό το φορτίο «ενοχής» που κουβαλάει κάθε αμαρτωλός, μπορεί να το πάρει μόνο ο Ιησούς Χριστός από πάνω σου! Γιατί το κουβαλάς λοιπόν μια ζωή; Πήγαινε σ΄ Αυτόν να σε ανακουφίσει!Απελευθέρωση από το Θεό

Εδάφια

1)Ρωμαίους 8:2[Επειδή, ο νόμος τού Πνεύματος της ζωής, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό, με ελευθέρωσε από τον νόμο τής αμαρτίας και του θανάτου.]
2)Εβραίους 2:15[και να ελευθερώσει εκείνους, όσους εξαιτίας τού φόβου τού θανάτου ήσαν σε ολόκληρη τη ζωή υποκείμενοι στη δουλεία.]
3)Γαλάτας 1:4[Που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·]
4)Ιωάννη 8:36[Αν, λοιπόν, ο Υιός σάς ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι.]
5)2 Τιμοθέου 4:18[Και ο Κύριος θα με ελευθερώσει από κάθε πονηρό έργο, και θα με διασώσει για την επουράνια βασιλεία του· στον οποίο ας είναι δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.]
6)Ρωμαίους 6:18[Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στη δικαιοσύνη.]
7)Ρωμαίους 6:22[Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος αιώνια ζωή.]
8)Ρωμαίους 8:21[με την ελπίδα ότι, και η ίδια η κτίση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία τής φθοράς, και θα μεταβεί στην ελευθερία τής δόξας των παιδιών τού Θεού.]
9)Ιωάννη 8:32[και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.]
10)Λουκάς 11:4[Και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας· επειδή, κι εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σ' εμάς· και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό.]

Σχόλια

Ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στην εξουσία του σατανά, στην δύναμη της αμαρτίας και είναι υπό καταδίκη. Η απελευθέρωσή του μπορεί να γίνει μόνο από το Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Ο νόμος της αμαρτίας, αναγκάζει τον άνθρωπο να ζει αμαρτωλή ζωή(Ρωμαίους 7:15-24).Αιώνια Ζωή

Εδάφια

1)Ρωμαίους 6:22[Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος αιώνια ζωή.]
2)Ιωάννη 12:50[και ξέρω ότι η εντολή του είναι αιώνια ζωή. Όσα, λοιπόν, εγώ μιλάω, όπως μου είπε ο Πατέρας, έτσι μιλάω.]
3)Ιωάννη 17:3[Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.]
4)Ρωμαίους 6:23[Επειδή, ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας.]
5)1 Ιωάννη 2:25[Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.]
6)1 Ιωάννη 5:20[Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή.]

Σχόλια

Εφόσον ο άνθρωπος θέλει αιώνια ζωή, πρέπει να πιστέψει ειλικρινά, ολόψυχα και με πλήρη συνείδηση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι είναι Υιός του Θεού, ότι ήρθε στη γη και θυσιάστηκε, αναστήθηκε γι΄ αυτόν προσωπικά, ώστε να αποκτήσει αυτό το δώρο του Θεού!Αμαρτία

Εδάφια

1)1 Ιωάννη 3:8[Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός τού Θεού, για να καταστρέψει τα έργα τού διαβόλου.]
2)1 Ιωάννη 3:9[Καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν πράττει αμαρτία, για τον λόγο ότι δικό του σπέρμα μένει μέσα σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από τον Θεό.]
3)1 Ιωάννη 5:17[Κάθε αδικία είναι αμαρτία· και είναι αμαρτία όχι θανάσιμη.]
4)1 Πέτρου 2:24[ο οποίος τις αμαρτίες μας βάσταξε ο ίδιος στο σώμα του επάνω στο ξύλο, για να ζήσουμε στη δικαιοσύνη, αφού πεθάναμε ως προς τις αμαρτίες· «με την πληγή τού οποίου γιατρευτήκατε»]
5)1 Πέτρου 3:18[Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου τού Πνεύματος·]
6)Ιάκωβος 1:15[Έπειτα, η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.]
7)Ιάκωβος 2:9[αν, όμως, προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες.]
8)Ιάκωβος 4:17[Σ' αυτόν, λοιπόν, που ξέρει να κάνει το καλό, και δεν το κάνει, σ' αυτόν είναι αμαρτία.]
9)Εβραίους 3:13[αλλά, προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω ονομάζεται το «σήμερα»· για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη τής αμαρτίας·]
10)Εβραίους 8:12[Επειδή, θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους, και τις αμαρτίες τους, και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον»]
11)Εβραίους 9:28[έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ' εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία.]
12)Εβραίους 11:25[προκρίνοντας να κακουχείται με τον λαό τού Θεού, μάλλον, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας·]
13)Εβραίους 12:1[Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας·]
14)Εβραίους 12:4[Δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρις αίματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία·]
15)Γαλάτας 1:4[που έδωσε τον εαυτό του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας·]
16)Ρωμαίους 3:9[Τι, λοιπόν; Υπερέχουμε από τους εθνικούς;
Όχι, βέβαια· επειδή, δείξαμε προηγουμένως ότι και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, όλοι, είναι κάτω από την αμαρτία.]
17)Ρωμαίους 4:8[Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα του λογαριάσει αμαρτία»]

Σχόλια

Η αιτία που ανακάτωσε ουρανό και γη, είναι η αμαρτία. Αυτή ανάγκασε το Θεό να ενσαρκωθεί και να ταπεινωθεί μέχρι θανάτου! Οσοι ακολουθούν τον Χριστό, να προσέχουν για να μη φορτώνουν τον Ιησού Χριστό και άλλες αμαρτίες.Αγιότητα

Εδάφια

1)1 Θεσσαλονικείς 4:7[Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά σε αγιασμό.]
2)1 Θεσσαλονικείς 4:3[Επειδή, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία·]
3)1 Πέτρου 1:2[Εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει σε σας.]
4)Εβραίους 12:14[Επιδιώκετε ειρήνη με όλους, και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο·]
5)1 Τιμοθέου 2:15[Ομως, θα σωθεί διαμέσου τής τεκνογονίας, αν μείνουν στην πίστη και αγάπη και αγιασμό με σωφροσύνη.]
6)2 Θεσσαλονικείς 2:13[Εμείς, όμως, οφείλουμε πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, ότι ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος, και της πίστης τής αλήθειας·]
7)1 Κοριμθίους 1:30[Αλλά, εσείς είστε απ' αυτόν εν Χριστώ Ιησού, που έγινε σε μας σοφία από τον Θεό, και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση·]
8)Ρωμαίους 6:19[Ανθρώπινα μιλάω, εξαιτίας τής αδυναμίας τής σάρκας σας. Επειδή, καθώς παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία και στην ανομία για την ανομία, έτσι τώρα να παραστήσετε τα μέλη σας δούλα στη δικαιοσύνη για αγιασμό.]
9)Ρωμαίους 6:22[Αλλά, τώρα, καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, και γίνατε δούλοι στον Θεό, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό· το δε τέλος αιώνια ζωή.]
10)Εφεσίους 1:4[Καθώς μάς έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη·]
11)Κολοσσαείς 3:12[Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία·]
12)Εβραίους 3:1[Γι' αυτό, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε τον απόστολο και αρχιερέα τής ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό·]
13)1 Πέτρου 1:15[αλλά, καθώς εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάθε διαγωγή·]
14)1 Πέτρου 1:16[επειδή, είναι γραμμένο: «Άγιοι να είστε, επειδή εγώ είμαι άγιος».]
15)2 Πέτρου 1:21[Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.]

Σχόλια

Για να έχεις σχέση και κοινωνία με τον Άγιο Θεό, θα πρέπει να είσαι άγιος.Θάνατος

Εδάφια

1)Αποκάλυψη 20:6[Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση· επάνω σ' αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς τού Θεού και του Χριστού, και θα βασιλεύσουν μαζί του για 1.000 χρόνια.]
2)Αποκάλυψη 20:14[Και ο θάνατος και ο άδης ρίχθηκαν στη λίμνη τής φωτιάς· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.]
3)Αποκάλυψη 21:4[Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν.]
4)Αποκάλυψη 21:8[Ενώ οι δειλοί και άπιστοι και μολυσμένοι με βδελύγματα και φονιάδες και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες, και όλοι οι ψεύτες, θα έχουν τη μερίδα τους μέσα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.]
5)1 Κορινθίους 15:26[τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος.]
6)1 Κορινθίους 15:54[Όταν τούτο το φθαρτό ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος, που είναι γραμμένος: «Καταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη».]
7)Ρωμαίους 5:12[Γι' αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν·]
8)Ρωμαίους 6:9[γνωρίζοντας ότι ο Χριστός, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον· θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον.]
9)Ρωμαίους 6:21[Ποιον καρπό είχατε, λοιπόν, τότε από εκείνα τα έργα, για τα οποία τώρα ντρέπεστε; Επειδή, το τέλος εκείνων είναι θάνατος.]
10)Ρωμαίους 6:23[Επειδή, ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος· το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας.]
11)Ρωμαίους 8:6[Για τον λόγο ότι, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος· ενώ, το φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη.]
12)Ματθαίου 8:12[ενώ οι γιοι τής βασιλείας θα ριχτούν έξω, στο σκοτάδι το εξώτερο· εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.]
13)Ιούδα 1:7[όπως τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και οι ολόγυρα απ' αυτές πόλεις, που, κατά τον ίδιο τρόπο μ' αυτούς, παραδόθηκαν στην πορνεία, και ακολούθησαν πίσω από άλλη σάρκα, αποτελούν μπροστά μας παράδειγμα, που πρόκειται να τιμωρηθούν με την αιώνια φωτιά.]
14)Ματθαίος 18:8[Και αν το χέρι σου ή το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψ' τα, και πέταξέ τα από πάνω σου· είναι καλύτερο σε σένα να μπεις μέσα στη ζωή χωλός ή κουλός, παρά έχοντας δύο χέρια ή δύο πόδια να ριχτείς στην αιώνια φωτιά.]
15)Ματθαίος 25:41[Τότε, θα πει και σ' εκείνους που θα είναι από τα αριστερά: Πηγαίνετε από μένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά, που είναι ετοιμασμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του.]
16)Ματθαίος 25:46[Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση· ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή.]

Σχόλια

Ο πρώτος θάνατος, ο φυσικός θάνατος είναι γεγονός για τον καθένα μας. Κάποια στιγμή αφήνουμε το επίγειο σκήνωμα και φεύγουμε για την άλλη ζωή. Το αν θα καταλήξουμε στον δεύτερο θάνατο, εξαρτάται από τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Αν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ότι είναι Υιός του Θεού, ότι σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, τότε θα αποφύγουμε τον δεύτερο θάνατο. Αλλιώς εκεί θα καταλήξουμε.Αθανασία της ψυχής

Εδάφια

1)Φιλιπ. 1:23[Πιέζομαι λοιπόν [και] από τα δύο: έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι μαζί με [το] Χριστό, γιατί [θα είναι] πολύ περισσότερο καλύτερα.]
2)2 Πετρ. 1:14[επειδή ξέρω ότι γρήγορα θα γίνει η απόθεση του σκηνώματός μου καθώς και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μού [το] δήλωσε.]
3)Ιωαν. 14:3[Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ.]
4)Ιωαν. 6:47[Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνια.]
5)1 Ιωαν. 5:13[Αυτά έγραψα σ’ εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια.]

Σχόλια

Το θα «αναχωρήσω» σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται!!!
Το θα «γίνει η απόθεση» σημαίνει ότι αφήνω το σώμα μου και φεύγω. Δηλαδή η ζωή συνεχίζεται με άλλη μορφή!!!
Το «θα σας παραλάβω κοντά μου» σημαίνει ότι η ζωή πέρα από τον τάφο συνεχίζεται!!!
Το «έχει ζωή αιώνια» σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται!!!
Δεν είναι παγκόσμιο το αίτημα της ψυχής του ανθρώπου να ζήσει αιώνια;
Το «έχετε ζωή αιώνια» σημαίνει η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο!!!Το Δείπνο του Κυρίου

Εδάφια

1)Ματθαίος 26:26-28[Και ενώ έτρωγαν, παίρνοντας ο Ιησούς τον άρτο, και αφού τον ευλόγησε, έκοψε, και έδινε στους μαθητές, και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου. Και παίρνοντας το ποτήρι, κι αφού ευχαρίστησε, τους έδωσε, λέγοντας: Πιείτε απ' αυτό όλοι· επειδή, τούτο είναι το αίμα μου, αυτό τής καινούργιας διαθήκης, που χύνεται χάρη πολλών για άφεση αμαρτιών.]
2)Μάρκος 14:22-26[Και ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς παίρνοντας άρτο, αφού τον ευλόγησε, έκοψε, και έδωσε σ' αυτούς, και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου. Και παίρνοντας το ποτήρι, ευχαρίστησε, και έδωσε σ' αυτούς, και ήπιαν απ' αυτό όλοι. Και τους είπε: Τούτο είναι το αίμα μου, αυτό τής καινούργιας διαθήκης, που χύνεται για χάρη πολλών· σας διαβεβαιώνω ότι, δεν θα πιω πλέον από το γέννημα της αμπέλου, μέχρι την ημέρα εκείνη, όταν θα το πίνω αυτό καινούργιο μέσα στη βασιλεία τού Θεού. Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο βουνό των Ελαιών.]
3)Λουκάς 22:17-20[Και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: Λάβετε τούτο και διαμοιράστε ο ένας στον άλλον· επειδή, σας λέω, ότι δεν θα πιω από το γέννημα της αμπέλου, μέχρις ότου έρθει η βασιλεία τού Θεού. Και παίρνοντας άρτον, αφού ευχαρίστησε, έκοψε, και έδωσε σ' αυτούς, λέγοντας: Τούτο είναι το σώμα μου, που δίνεται για σας· αυτό να το κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση το αίμα μου, που χύνεται για σας.]
4)Πράξεις 2:42[Και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των αποστόλων, και στην κοινωνία, και στην κοπή τού άρτου και στις προσευχές.]
5)Πράξεις 20:7[Και κατά την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συγκεντρωμένοι για την κοπή τού άρτου, ο Παύλος συνδιαλεγόταν μαζί τους, καθώς επρόκειτο την επόμενη ημέρα να αναχωρήσει· και παρέτεινε τον λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα.]
6)1 Κορινθίους 5:7-8[Καθαριστείτε, λοιπόν, από την παλιά ζύμη, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι· επειδή, το δικό μας Πάσχα, θυσιάστηκε για χάρη μας, ο Χριστός. Ώστε, ας γιορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρίνειας, και αλήθειας.]
7)1 Κορινθίους 10:16-22[Το ποτήρι τής ευλογίας, που ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία τού αίματος του Χριστού; Ο άρτος, που κόβουμε, δεν είναι κοινωνία τού σώματος του Χριστού; Επειδή, ένας άρτος, ένα σώμα είμαστε οι πολλοί· δεδομένου ότι, όλοι από τον έναν άρτο μετέχουμε. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα· αυτοί που τρώνε τις θυσίες, δεν είναι κοινωνοί τού θυσιαστηρίου; Τι λέω, λοιπόν; Ότι το είδωλο είναι κάτι; Ή, ότι το ειδωλόθυτο είναι κάτι; Όχι· αλλά, εκείνα που θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν στα δαιμόνια, και όχι στον Θεό· και δεν θέλω, εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήρι τού Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων· δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι στο τραπέζι τού Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Ή θέλουμε να διεγείρουμε τον Κύριο σε ζηλοτυπία; Μήπως είμαστε ισχυρότεροι απ' αυτόν; ]
8)1 Κορινθίους 11:23-32[Επειδή, εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε σας, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδινόταν, έλαβε άρτον, και αφού ευχαρίστησε έκοψε και είπε: Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας· αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησε, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινή διαθήκη, με βάση το αίμα μου· τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση. Επειδή, όσες φορές αν τρώτε το άρτον τούτον, και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλετε, μέχρι την έλευσή του. Ώστε, όποιος τρώει τούτον τον άρτο ή πίνει το ποτήρι τού Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχος του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει, λοιπόν, ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι ας τρώει από τον άρτο, και ας πίνει από το ποτήρι. Επειδή, αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα τού Κυρίου. Γι' αυτό, υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, και πεθαίνουν αρκετοί. 31 Επειδή, αν διακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν. Αλλά, όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο, για να μη κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο.]
9)Εβραίους 9:28[έτσι και ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ' εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία.]
10)Εβραίους 10:10,12,14[Με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου τής προσφοράς τού σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα. Αλλά, αυτός, αφού πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθησε για πάντα στα δεξιά τού Θεού. Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται.]
11)Ιωάννης 6:33-63[Επειδή, ο άρτος τού Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό, και δίνει ζωή στον κόσμο. Του είπαν, λοιπόν: Κύριε, δώσε μας πάντοτε τούτον τον άρτο. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής· όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα πεινάσει· και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ. Όμως, σας είπα ότι, και με είδατε και δεν πιστεύετε. Κάθε τι που μου δίνει ο Πατέρας, θάρθει σε μένα· και εκείνον που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω· επειδή, κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Και το θέλημα του Πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο: Κάθε τι που μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε απ' αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Και το θέλημα εκείνου που με απέστειλε είναι τούτο: Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ' αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, γόγγυζαν γι' αυτόν, επειδή είπε: Εγώ είμαι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό· και έλεγαν: Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος τού Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα; Πώς, λοιπόν, αυτός λέει ότι, κατέβηκα από τον ουρανό; Ο Ιησούς αποκρίθηκε, λοιπόν, και τους είπε: Μη γογγύζετε αναμεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί νάρθει σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με απέστειλε· και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες: «Και όλοι θα είναι διδακτοί τού Θεού». Καθένας, λοιπόν, που θα ακούσει από τον Πατέρα και θα μάθει, έρχεται σε μένα. Όχι ότι κάποιος είδε τον Πατέρα, παρά μονάχα εκείνος που είναι από τον Θεό· αυτός είδε τον Πατέρα. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος, που κατεβαίνει από τον ουρανό, για να φάει κάποιος απ' αυτόν και να μη πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει απ' αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη τής ζωής τού κόσμου. Οι Ιουδαίοι μάχονταν, λοιπόν, αναμεταξύ τους, λέγοντας: Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του; Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σ' αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν δεν φάτε τη σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή, η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή, και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα μ' αυτόν. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας που ζει, και εγώ ζω για τον Πατέρα, έτσι και όποιος με τρώει, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Αυτός είναι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό· όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα, και πέθαναν· όποιος τρώει τούτον τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Αυτά είπε μέσα στη συναγωγή διδάσκοντας στην Καπερναούμ. Πολλοί, λοιπόν, από τους μαθητές του, όταν τα άκουσαν αυτά, είπαν: Σκληρός είναι αυτός ο λόγος· ποιος μπορεί να τον ακούει; Και καθώς ο Ιησούς αντιλήφθηκε μέσα του ότι οι μαθητές του γογγύζουν γι' αυτό, τους είπε: Αυτό σας σκανδαλίζει; Αν, λοιπόν, θωρείτε τον Υιό τού ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτύτερα; Το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε· τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή·]
12)1 Πέτρου 3:18[Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος, ενώ μεν θανατώθηκε κατά τη σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσου τού Πνεύματος·]
13)Αριθμοί 9:13[Και ο άνθρωπος, που, ενώ είναι καθαρός, και δεν βρίσκεται σε οδοιπορία, λείψει από το να κάνει το Πάσχα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον λαό της· επειδή, δεν πρόσφερε το δώρο τού Κυρίου στον καιρό του, ο άνθρωπος εκείνος θα βαστάξει την αμαρτία του.]

Σχόλια

Το Δείπνο του Κυρίου έχει αναμνηστικό χαρακτήρα. Κάνουμε αυτή την τελετή, για να θυμηθούμε πως ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του θεού, θυσιάστηκε για τις δικές μας αμαρτίες. Η αμαρτία μας τιμωρήθηκε πάνω στο Χριστό. Αυτή η τελετή πρέπει να γίνεται κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος(Κυριακή), πρέπει να μετέχουμε του Δείπνου καθαροί από αμαρτία και διαφορές με αδελφούς. Δεν μετέχουν άτομα που δεν μετανόησαν και κατά συνέπεια δεν αναγεννήθηκαν από τον Θεό. Σε αντίθετη περίπτωση, η ανάξια συμμετοχή τιμωρείται από τον Θεό. Ο άρτος και το κρασί είναι σύμβολα που θυμίζουν το σώμα και το αίμα της θυσίας του Χριστού. Δεν μετουσιώνονται σε σάρκα και αίμα. Επίσης επειδή καθιερώθηκε ενώ έτρωγαν, δεν προϋποθέτει νηστεία.Υπακοή στο Θεό

Εδάφια

1)Λευιτικό 26:14-15[Αλλ' εάν δεν μου υπακούσητε και δεν εκτελήτε πάσας ταύτας τας εντολάς μου, και εάν καταφρονήσητε τα προστάγματά μου ή εάν η ψυχή σας αποστραφή τας κρίσεις μου, ώστε να μη εκτελήτε πάσας τας εντολάς μου, ώστε να εξουδενώσητε την διαθήκην μου.]
2)Λευιτικό 26:18-19[Και εάν μέχρι τούτου δεν μου υπακούσητε, θέλω επιβάλει εις εσάς επταπλάσιον τιμωρίαν διά τας αμαρτίας σας. Και θέλω συντρίψει την υπερηφανίαν της δυνάμεώς σας· και θέλω κάμει τον ουρανόν σας ως σίδηρον και την γην σας ως χαλκόν·]
3)Λευιτικό 26:21[Και εάν πορεύησθε εναντίοι εις εμέ και δεν θέλητε να μου υπακούσητε, θέλω προσθέσει εις εσάς επταπλασίους πληγάς κατά τας αμαρτίας σας.]
4)Λευιτικό 26:27[Εάν δε και διά τούτων δεν μου υπακούσητε, αλλά πορεύησθε εναντίοι εις εμέ, τότε εγώ θέλω πορευθή εναντίος εις εσάς μετά θυμού και θέλω σας παιδεύσει και εγώ επταπλασίως διά τας αμαρτίας σας.]
5)Δευτερονόμιο 11:27[την ευλογίαν, εάν υπακούητε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, και την κατάραν, εάν δεν υπακούητε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας, αλλά εκκλίνητε από της οδού, την οποίαν εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, ώστε να ακολουθήσητε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνωρίσατε.]
6)Δευτερονόμιο 13:4[Κύριον τον Θεόν σας θέλετε ακολουθεί και αυτόν θέλετε φοβείσθαι, και τας εντολάς αυτού θέλετε φυλάττει, και εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει, και αυτόν θέλετε λατρεύει, και εις αυτόν θέλετε είσθαι προσκεκολλημένοι.]
7)Δευτερονόμιο 13:18[όταν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, να πράττης το αρεστόν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.]
8)Δευτερονόμιο 17:12[Ο άνθρωπος δε όστις φερθή υπερηφάνως, ώστε να μη υπακούση εις τον ιερέα τον παριστάμενον να λειτουργή εκεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ή εις τον κριτήν, ο άνθρωπος εκείνος θέλει αποθάνει· και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ του Ισραήλ. Και πας ο λαός θέλει ακούσει και φοβηθή, και δεν θέλουσιν υπερηφανεύεσθαι πλέον.]
9)Δευτερονόμιο 18:19[Και ο άνθρωπος όστις δεν υπακούση εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω εκζητήσει τούτο παρ' αυτού.]
10)Δευτερονόμιο 21:18[Εάν τις έχη υιόν πεισματώδη και απειθή, όστις δεν υπακούει εις την φωνήν του πατρός αυτού ή εις την φωνήν της μητρός αυτού, και, αφού παιδεύσωσιν αυτόν, δεν υπακούη εις αυτούς.]
11)Δευτερονόμιο 26:17-18[Εξέλεξας τον Κύριον σήμερον να ήναι Θεός σου, και να περιπατής εις τας οδούς αυτού και να φυλάττης τα διατάγματα αυτού και τας εντολάς αυτού και τας κρίσεις αυτού, και να υπακούης εις την φωνήν αυτού· και ο Κύριος σοι είπε σήμερον να ήσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προς σε, και να φυλάττης πάσας τας εντολάς αυτού·]
12)Δευτερονόμιο 27:10[θέλεις λοιπόν υπακούει εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, και εκτελεί τας εντολάς αυτού, και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον.]
13)Δευτερονόμιο 28:1[Και εάν υπακούης επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να κάμνης πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γής·]
14)Δευτερονόμιο 28:2[και θέλουσιν ελθεί επί σε πάσαι αι ευλογίαι αύται και θέλουσι σε ευρεί, εάν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου.]
15)Δευτερονόμιο 28:15[Αλλ' εάν δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να εκτελής πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον, πάσαι αι κατάραι αύται θέλουσιν ελθεί επί σε και θέλουσι σε ευρεί.]
16)Δευτερονόμιο 30:2[και επιστραφής προς Κύριον τον Θεόν σου και υπακούσης εις την φωνήν αυτού, κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις σε σήμερον, συ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου.]
17)Δευτερονόμιο 30:10[εάν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάττης τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω του νόμου τούτου· εάν επιστραφής προς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου.]
18)Δευτερονόμιο 30:17[Εάν όμως παρεκτραπή η καρδία σου και δεν υπακούσης, αλλά αποπλανηθής και προσκυνήσης άλλους θεούς και λατρεύσης αυτούς.]
19)Δευτερονόμιο 30:20[διά να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου, διά να υπακούης εις την φωνήν αυτού, και διά να ήσαι προσηλωμένος εις αυτόν· διότι τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου· διά να κατοικής επί της γης, την οποίαν ώμοσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώση εις αυτούς.]
20)1 Σαμουήλ 12:14[Εάν φοβήσθε τον Κύριον και λατρεύητε αυτόν και υπακούητε εις την φωνήν αυτού και δεν στασιάζητε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε και σεις και ο βασιλεύς ο βασιλεύων εφ' υμάς θέλετε περιπατεί κατόπιν Κυρίου του Θεού σας·]
21)1 Σαμουήλ 15:22[Και είπεν ο Σαμουήλ, Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούωμεν της φωνής του Κυρίου; ιδού, η υποταγή είναι καλητέρα παρά την θυσίαν· η υπακοή, παρά το πάχος των κριών·]
22)1 Σαμουήλ 15:24[Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, Ημάρτησα· διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου, φοβηθείς τον λαόν και υπακούσας εις την φωνήν αυτών·]
23)Νεεμίας 9:17[και ηρνήθησαν να υπακούσωσι και δεν ενεθυμήθησαν τα θαυμάσιά σου τα οποία έκαμες εις αυτούς· αλλ' εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών, και εν τη αποστασία αυτών διώρισαν αρχηγόν διά να επιστρέψωσιν εις την δουλείαν αυτών. Αλλά συ είσαι Θεός συγχωρητικός, ελεήμων και οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν εγκατέλιπες αυτούς.]
24)Παροιμίες 29:19[Ο δούλος διά λόγων δεν θέλει διορθωθή· επειδή καταλαμβάνει μεν, αλλά δεν υπακούει.]
25)Ησαϊας 1:19[Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γής·]
26)Ιερεμίας 11:3[και ειπέ προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις δεν υπακούει εις τους λόγους της διαθήκης ταύτης]
27)Ιερεμίας 13:10[Ο κακός ούτος λαός, οίτινες αρνούνται το να υπακούωσιν εις τους λόγους μου, και περιπατούσιν εν ταις ορέξεσι της καρδίας αυτών και υπάγουσιν οπίσω άλλων θεών, διά να λατρεύωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς, θέλει είσθαι εξάπαντος ως η ζώνη αύτη, ήτις δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν.]
28)Ιερεμίας 16:12[και επειδή σεις επράξατε χειρότερα παρά τους πατέρας υμών, και ιδού, περιπατείτε έκαστος οπίσω της ορέξεως της πονηράς αυτού καρδίας, ώστε να μη υπακούητε εις εμέ·]
29)Ιερεμίας 17:24[Αλλ' εάν υπακούσητε εις εμέ, λέγει Κύριος, ώστε να μη εμβιβάζητε φορτίον διά των πυλών της πόλεως ταύτης την ημέραν του σαββάτου, αλλά να αγιάζητε την ημέραν του σαββάτου μη κάμνοντες εν αυτή μηδεμίαν εργασίαν·]
30)Ιερεμίας 18:10[εάν κάμη κακόν ενώπιόν μου, ώστε να μη υπακούη της φωνής μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού, με το οποίον είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό.]
31)Ιερεμίας 26:5[να υπακούητε εις τους λόγους των δούλων μου των προφητών, τους οποίους απέστειλα προς εσάς εγειρόμενος πρωΐ και αποστέλλων, πλην σεις δεν ηκούσατε.]
32)Ιερεμίας 26:13[Διά τούτο τώρα διορθώσατε τας οδούς υμών και τας πράξεις υμών και υπακούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού υμών· και ο Κύριος θέλει μετανοήσει περί του κακού, το οποίον ελάλησε καθ' υμών.]
33)Ιερεμίας 38:20[Και είπεν ο Ιερεμίας, δεν θέλουσι σε παραδώσει. Υπάκουσον, παρακαλώ, εις την φωνήν του Κυρίου, την οποίαν εγώ λαλώ προς σέ· και θέλει είσθαι καλόν εις σε και η ψυχή σου θέλει ζήσει.]
34)Δανιήλ 9:11[Και πας ο Ισραήλ παρέβη τον νόμον σου και εξέκλινε διά να μη υπακούη εις την φωνήν σου· διά τούτο εξεχύθη εφ' ημάς η κατάρα και ο όρκος ο γεγραμμένος εν τω νόμω του Μωϋσέως, δούλου του Θεού· διότι ημαρτήσαμεν εις αυτόν.]
35)Ζαχαρίας 6:15[Και οι μακράν θέλουσιν ελθεί και οικοδομήσει εν τω ναώ του Κυρίου· και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς· και τούτο θέλει γείνει, εάν υπακούσητε ακριβώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας.]
36)Μάρκος 4:41[Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους· Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν;]
37)Πράξεις 7:39[Εις τον οποίον οι πατέρες ημών δεν ηθέλησαν να υπακούσωσιν, αλλ' απέβαλον και εστράφησαν εν ταις καρδίαις αυτών εις Αίγυπτον.]
38)Ρωμαίους 6:12[Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούητε εις αυτήν.]
39)Ρωμαίους 6:16[Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην;]
40)2 Θεσσαλονικείς 1:8[εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.]
41)Εβραίους 5:9[και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν.]

Σχόλια

Οταν δεν υπακούμε και δεν εκτελούμε τις εντολές του Θεού, σημαίνει ότι καταφρονούμε τις εντολές του, σημαίνει αποστροφή από τις κρίσεις του Θεού.
Οταν δεν υπακούμε στο Θεό, σημαίνει ότι κάνουμε το δικό μας, σημαίνει ότι είμαστε υπερήφανοι. Ο Θεός ξέρουμε ότι αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Ετσι αναγκάζουμε τον Θεό να στραφεί εναντίον μας.
Οταν δεν υπακούμε στο Θεό, σημαίνει ότι πορευόμαστε εναντίον του θεού. Δηλαδή γινόμαστε εχθροί του!
Η διαρκής ανυπακοή στο Θεό, σημαίνει συνεχίζουμε να πορευόμαστε εναντίον του Θεού! Ανανγκάζουμε τον Θεό να στραφεί με οργή εναντίον μας.
Η ευλογία έρχεται στη ζωή μας, μετά από την υπακοή στο Θεό.
Ανυπακοή στο Θεό σημαίνει, ότι ξεφεύγουμε από το δρόμο του.Τότε φυσικά θα θερίσουμε κατάρα και όχι ευλογία.
Υπακοή στο Θεό σημαίνει, ότι τον ακολουθούμε, τον φοβόμαστε, τον λατρεύουμε και είμαστε προσκολλημένοι σ΄ Αυτόν.
Οταν υπακούμε στο Θεό, τότε κάνουμε το αρεστό σ΄ Αυτόν.
Αν έχουμε υπερηφάνεια, αυτή μας εμποδίζει να υπακούμε στο Θεό. Η υπερηφάνεια είναι εγωϊστική και θέλει να κάνει το δικό της.Γι΄ αυτό ζητάει ο Θεός την ταπείνωσή μας. Η ταπεινοφροσύνη μας βοηθάει να υπακούμε στο Θεό.
Για κάθε ανυπακοή μας στο Θεό, θα δώσουμε λόγο.
Η ανυπακοή κρύβει πείσμα και απείθεια.
Για να περπατούμε στο δρόμο του θεού, πρέπει να υπακούμε στη φωνή του θεού.
Υπακοή στο Θεό, σημαίνει εκτελώ το θέλημά του.
Υπακοή ολοκληρωτική ζητά ο θεός και όχι κατά συμφέρον μας.
Οι ευλογίες του θεού έρχονται σαν φυσική συνέπεια της υπακοής στο θέλημα του Θεού.
Οι κατάρες έρχονται σαν φυσική συνέπεια της ανυπακοής μας στο θέλημα του Θεού.
Ο Θεός ζητά από εμάς υπακοή με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή.
Ο θεός ζητά υπακοή σε όλα τα γραμμένα δηλαδή τον γραπτό Λόγο του.
Ανυπακοή στο Θεό σημαίνει, εκτροπή της καρδιάς μας και αποπλάνηση έξω από το θέλημα του Θεού.
Υπακοή σημαίνει ότι αγαπώ το θεό και είμαι προσηλωμένος σ΄ Αυτόν.
Η υπακοή μας στο Θεό, είναι καλύτερη από κάθε θυσία μας.
Υπακοή στους ανθρώπους με ταυτόχρονη ανυπακοή στο Θεό, σημαίνει αμαρτία.
Άρνηση υπακοής στο Θεό, φέρνει σκλήρυνση και αποστασία.
Οταν καταλαβαίνεις το θέλημα του Θεού και δεν υπακούς, σημαίνει ότι παραμένεις αδιόρθωτος.
Η υπακοή στο Θεό, είναι συνδεδεμένη με τα αγαθά.
Επικατάρατος όποιος δεν υπακούει στους λόγους της Καινής Διαθήκης.
Η άρνηση υπακοής στο Θεό, οδηγεί τη ζωή σε άλλους δρόμους.
Οταν υπακούς στις ορέξεις της πονηρής καρδιάς, οδηγήσαι σε ανυπακοή στο Θεό.
Οταν η λατρεία του Θεού παραμελήται λόγω εργασίας, αυτό σημαίνει ανυπακοή στο Θεό.
Οταν δεν υπακούμε στο Θεό, τον αναγκάζομε να ματαιώσει κάθε καλό με το οποίο θέλει να μας αγαθοποιήσει.
Μερικές φορές χρειάζεται να υπακούσουμε στο Θεό μέσω πιστών του.
Υπακοή στο Θεό σημαίνει, διορθωτικές κινήσεις στη ζωή μας και στη συμπεριφορά μας.
Υπακοή στο Θεό, συνεπάγεται καλό για την ψυχή μας.
Απόκληση από το θέλημα του Θεού, σημαίνει ανυπακοή στο Θεό.
Ο θεός ζητά από εμάς υπακοή «ακριβώς» εις την φωνή του.
Οι φυσικές δυνάμεις υπακούνε στη φωνή του Θεού, εμείς δεν πρέπει να υπακούμε;
Η υπακοή μας στο Θεό, έχει άμεση σχέση με την θέλησή μας. Θέλουμε και υπακούμε. Θέλουμε και δεν υπακούμε. Γι΄ αυτό και έχουμε ακέραια την ευθύνη της ανυπακοής μας.Να μην υπακούμε στις απαιτήσεις της αμαρτίας.
Είμαστε δούλοι εκείνου στο οποίο υπακούμε.
Η ανυπακοή στο Ευαγγέλιο, έχει σοβαρές συνέπειες.
Ο Χριστός είναι αίτιος σωτηρίας, μόνο για όσους τον υπακούνε.Ποιός άνθρωπος είναι μακάριος;

Εδάφια

1)Ιώβ 5:17[Πρόσεξε, μακάριος ο άνθρωπος, που τον ελέγχει ο Θεός· γι' αυτό, μη καταφρονείς την παιδεία τού Παντοδύναμου.]
2)Ψαλμός 1:1[ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο άνθρωπος, που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών, και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καθέδρα χλευαστών δεν κάθησε·]
3)Ψαλμός 32:1[ΜΑΚΑΡΙΟΣ εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία.]
4)Ψαλμός 32:2[Μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, και στο πνεύμα τού οποίου δεν υπάρχει δόλος.]
5)Ψαλμός 34:8[Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός· μακάριος ο άνθρωπος, εκείνος που ελπίζει σ' αυτόν.]
6)Ψαλμός 40:4[Μακάριος ο άνθρωπος που έκανε τον Κύριο ελπίδα του και δεν αποβλέπει στους υπερήφανους ούτε σ' εκείνους που παρεκτρέπονται σε ψευδολογίες.]
7)Ψαλμός 41:1-2[ ΜΑΚΑΡΙΟΣ εκείνος που επιβλέπει στον φτωχό· σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθερώσει ο Κύριος.Ο Κύριος θα τον φυλάξει, και θα διατηρήσει τη ζωή του·
μακάριος θα είναι επάνω στη γη· και δεν θα τον παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών του. ]
8)Ψαλμός 65:4[Μακάριος εκείνος τον οποίο έκλεξες, και τον πήρες κοντά σου για να κατοικεί στις αυλές σου· θα χορτάσουμε από τα αγαθά τού οίκου σου, του άγιου ναού σου.]
9)Ψαλμός 84:5[Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα· στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου·]
10)Ψαλμός 84:12[Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε σένα.]
11)Ψαλμός 89:15[Μακάριος ο λαός που γνωρίζει αλαλαγμό· θα περπατούν, Κύριε, στο φως τού προσώπου σου.]
12)Ψαλμός 94:12[Μακάριος ο άνθρωπος, που τον σωφρονίζεις, Κύριε, και με τον νόμο σου τον διδάσκεις·]
13)Ψαλμός 112:1[Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο· στις εντολές του βρίσκει υπερβολική ευχαρίστηση.]
14)Ψαλμός 127:5[Μακάριος ο άνθρωπος, που γέμισε τη βελοθήκη του απ' αυτά· αυτοί δεν θα ντροπιαστούν, όταν μιλούν με τους εχθρούς τους στην πύλη.]
15)Ψαλμός 128:1[ΜΑΚΑΡΙΟΣ καθένας που φοβάται τον Κύριο, που περπατάει στους δρόμους του.]
16)Ψαλμός 128:2[Επειδή, θα τρως από τον κόπο των χεριών σου· μακάριος θα είσαι, και ευτυχία σε σένα.]
17)Ψαλμός 137:8[Θυγατέρα τής Βαβυλώνας, που πρόκειται να ερημωθείς, μακάριος εκείνος που θα σου ανταποδώσει την ανταμοιβή των όσων έκανες σε μας!]
18)Ψαλμός 137:9[Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα ρίξει τα νήπιά σου επάνω στην πέτρα!]
19)Ψαλμός 144:15[Μακάριος ο λαός που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση! Μακάριος ο λαός τού οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός του!]
20)Ψαλμός 146:5[Μακάριος εκείνος, που βοηθός του είναι ο Θεός τού Ιακώβ· που η ελπίδα του είναι στον Κύριο τον Θεό του·]
21)Παροιμίες 3:13[Μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε σοφία, και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση·]
22)Παροιμίες 8:34[Μακάριος ο άνθρωπος, που θα με ακούσει, αγρυπνώντας καθημερινά στις πύλες μου, περιμένοντας στους παραστάτες των θυρών μου·]
23)Παροιμίες 14:21[Εκείνος που καταφρονεί τον πλησίον του, αμαρτάνει· ενώ αυτός που ελεεί τους φτωχούς, είναι μακάριος.]
24)Παροιμίες 16:20[Ο συνετός στα πράγματα, θα βρει καλό· κι αυτός που ελπίζει στον Κύριο, είναι μακάριος.]
25)Παροιμίες 28:14[Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται πάντοτε· όποιος, όμως, σκληραίνει την καρδιά του, θα πέσει σε συμφορά.]
26)Παροιμίες 29:18[Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται· είναι δε μακάριος εκείνος που φυλάττει τον νόμο.]
27)Δανιήλ 12:12[Μακάριος όποιος υπομείνει, και φτάσει σε 1.335 ημέρες.]
28)Ματθαίος 11:6[Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα.]
29)Ματθαίος 16:17[Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Μακάριος είσαι, Σίμωνα, γιε τού Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου, που είναι στους ουρανούς.]
30)Ματθαίος 24:46[Μακάριος εκείνος ο δούλος, που, όταν έρθει ο κύριός του, θα τον βρει να κάνει έτσι.]
31)Λουκάς 7:23[και μακάριος είναι όποιος με μένα δεν σκανδαλιστεί. ]
32)Λουκάς 12:43[Μακάριος ο δούλος εκείνος, που, όταν έρθει ο κύριός του, θα τον βρει να πράττει έτσι.]
33)Λουκάς 14:14[Και θα είσαι μακάριος· επειδή, δεν έχουν να σου ανταποδώσουν· δεδομένου ότι, η ανταπόδοση θα γίνει σε σένα κατά την ανάσταση των δικαίων.]
34)Λουκάς 14:15[Και ακούγοντας αυτά ένας από τους συγκαθήμενους, του είπε: Μακάριος όποιος φάει ψωμί στη βασιλεία τού Θεού.]
35)Ρωμαίους 4:8[Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα του λογαριάσει αμαρτία».]
36)Ρωμαίους 14:22[Εσύ έχεις πίστη· έχε την μέσα σου, μπροστά στον Θεό· μακάριος είναι εκείνος που δεν κατακρίνει τον εαυτό του σ' εκείνο που αποδέχεται.]
37)Ιάκωβος 1:12[Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό· επειδή, αφού δοκιμαστεί, θα πάρει το στεφάνι τής ζωής, το οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε σ' αυτούς που τον αγαπούν.]
38)Ιάκωβος 1:25[Όποιος, όμως, εγκύψει στον τέλειο νόμο τής ελευθερίας, και επιμείνει σ' αυτόν, αυτός που έγινε όχι ακροατής, που λησμονεί, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του.]
39)Αποκάλυψη 1:3[Μακάριος αυτός που διαβάζει, κι αυτοί που ακούν τα λόγια τής προφητείας, και τηρούν τα γραμμένα μέσα σ' αυτή· επειδή, ο καιρός είναι κοντά.]
40)Αποκάλυψη 16:15[(Δέστε, έρχομαι σαν κλέφτης· μακάριος όποιος αγρυπνάει, και φυλάττει τα ιμάτιά του, για να μη περπατάει γυμνός, και βλέπουν την ασχημοσύνη του).]
41)Αποκάλυψη 20:6[Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση· επάνω σ' αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς τού Θεού και του Χριστού, και θα βασιλεύσουν μαζί του για 1.000 χρόνια.]
42)Αποκάλυψη 22:7[Δέστε, έρχομαι γρήγορα· μακάριος όποιος τηρεί τα λόγια τής προφητείας αυτού τού βιβλίου.]Top